Het Jurriaan-mysterie

Zijn Jurriaan-1 en Jurriaan-2 familie van elkaar?
Zijn zij wel of geen familie van elkaar? Merkwaardig is, dat er van Jurriaan-2 geen doop-, trouw-, overlijdensdata in de archieven terug te vinden zijn. Hij wordt alleen genoemd in de doopakten van zijn kinderen. Gaan we uit van de geboortedatum van de moeder van zijn kinderen (Engelina Maria de Lanoij) dan zou Jurriaan-2 omstreeks 1734 geboren moeten zijn. Gelet hierop, zou hij mogelijk een zoon van Jurriaan-1 kunnen zijn. Echter, zoals gezegd, kan dit niet bevestigd worden door een doopakte. Bovendien wordt deze mogelijkheid uitgesloten door een opmerking in de overlijdensakte van Jurriaan-1: 'gk', dat zoveel betekent als: geen kinderen.
Verder blijkt uit het nalatenschap van Jurriaan-1, dat zijn vrouw Elisabeth Arents zijn enige erfgenaam was en dat alleen nog zijn drie zusters genoemd worden, die hij ieder een geldbedrag heeft nagelaten.

Ook is een neef/oom-relatie geen optie. De enige broer van Jurriaan-1, Johannes, is al op 3-jarige leeftijd overleden.


Dubbelganger of een dubbelleven?
Bovenstaande maakt dus aannemelijk dat er tussen Jurriaan-1 en Jurriaan-2 geen familiaire banden bestaan. Of speelde er iets anders....? Had Jurriaan-1 misschien een dubbelganger? Of leidde hij wellicht een dubbelleven? Dat brengt mij tot een tweetal hypotheses:

Hypothese 1:
Geen Familie, maar twee aparte takken.
Pro:
- In begrafenisakte van Jurriaan-1 wordt vermeld ‘gk’ = geen kinderen. Dus geen
..vader-zoon relatie. (vergelijk optie II-a).
- Johannes, broer van Jurriaan-1, is jong gestorven. Dus geen oom-neef relatie
..(vergelijk optie II-b).
- Jurriaan-2 is niet opgenomen in het testament van Jurriaan-1 en Maria Elisabeth
..Arents. Wijst op geen familiaire banden tussen hen.
Contra:
- Er is tot nu toe nergens een doop-, trouw-, begrafenisinschrijving van Juriaan-2
..teruggevonden. Is Jurriaan-2 wel een afzonderlijk persoon? Stamt hij wel van een
..andere tak?

Hypothese 2:
Jurriaan-1 en Jurriaan-2 zijn één en dezelfde persoon.
Pro:
- Er is tot nu toe nergens een doop-, trouw-, begrafenisinschrijving van Juriaan-2
..teruggevonden.
- Opmerkelijk dat één van de voonamen van de oudste zoon van Jurriaan-2, George
..Gerhard, overeenkomt met de voornaam van de vader van Jurriaan-1: 'Gerhard'.
- Anna Otto, dochter uit eerste huwelijk van Maria Elisabeth Arents (vrouw van
..Jurriaan-1), is getuige bij de doop van 5de kind (Anna Maria Christina) van Jurriaan-2.
Contra:
- Is het aannemelijk dat Jurriaan-1 er twee gezinnen op na heeft kunnen houden,
..aanvankelijk gescheiden in Leiden en Amsterdam en later gezamenlijk in Amsterdam?
- In begrafenisakte van Jurriaan-1 wordt vermeld ‘gk’ = geen kinderen. Jurriaan-2 had
..vijf kinderen.
- In geval Jurriaan-1 = Jurriaan-2 en hij omstreeks 18 december 1764 overleden is,
..waarom wordt dit dan niet in de doopakte van zijn vijfde kind op 30-4-1765 vermeld?
..In doopakten kun je dit als volgt tegenkomen: ‘vader: postuma Jurriaan Diemel’.


Opmerkelijke passage testament
Tenslotte in het testament dd. 2 maart 1764 van Jurriaan-1 en zijn vrouw Maria Elisabeth Arents komt een opmerkelijke passage voor die zich laat raden! Daarin wordt gesteld, dat Jurriaan-1 niet verplicht is om na twaalf maanden, na het overlijden van zijn vrouw, de scheiding van de boedel te regelen met de aangestelde executeurs, administrateurs en voogden, indien het -vanwege de gesteldheid zijn affaires- niet eerder geschieden kan. (zie akte 7, pag. 85, rechterzijde, een-na-laatste-alinea.)
Welke 'affaires' worden hier bedoeld? Hebben die te maken met een mogelijk dubbelleven? Of betreffen het andere affaires?? In de notariele akte, opgesteld door notaris Pieter de Marees junior uit Amsterdam, wordt hierop niet verder ingegaan. Wellicht had een tipje van de sluier opgelicht kunnen worden als Elisabeth eerder dan Jurriaan het 'tijdelijke voor het eeuwige had verwisseld'. Het bleek andersom.
Jurriaan-1 stierf als eerste aan het einde van dat jaar op 18 december 1764.
Kortom het Jurriaan-mysterie leeft voort! Een ‘hard’ bewijs voor de ene of de andere hypothese krijg ik nog niet spits. Suggesties voor ontrafeling van dit mysterie zijn altijd welkom!


Relevante akten
1) Doop Jurriaan-1 Diemel (1715, Amsterdam): doopakte
2) Ondertrouw Jurriaan-1 Diemel (1739, Amsterdam): ondertrouwakte
3) Begraven Jurriaan-1 Diemel (1764, Amsterdam): begraafakte
4) Doop Maria Elisabeth Arents (1709, Amsterdam): doopakte
5) Begraven Maria Elisabeth Arents (1781, Amsterdam: begraafakte
6) Koop huis Overtoomsewegh Jurriaan-1 (1760, Amsterdam): koopakte
7) Testament Jurriaan-1 en Maria Elisabeth Arents (1764, Amsterdam): testament
8) Testament Maria Elisabeth Arents (1765, Amsterdam: testament
9) Verkoop huis Overtoomsewegh Jurriaan-1 (1768, Amsterdam): verkoopakte

10) Doop George Gerhard Diemel (1754, Leiden): doopakte
11) Doop Petrus Diemel (1763, Amsterdam): doopakte
12) Doop Anna Maria Christina (1765, Amsterdam): doopakte
13)Testament Engelina Maria (1765, Amsterdam): testament