Kinderen en kleinkinderen

Georgij Diemers (genannt Lüchters) en Anna Margaretha Hövelmann kregen, zoals eerder gemeld, drie zonen en twee dochters. Allen geboren en wonende in Niederbergheim en gedoopt in de ‘St Johannes Baptist’ in Allagen. In hun doopakten staan zij allen vermeld met de achternaam Lüchters/Leuchters.

Margaretha Elisabeth Lüchters (1718)

De oudste dochter, Margaretha Elisabeth , trouwt op haar 26ste in 1744 met Matthias Blume. Zij krijgt kort daarna een kind, Anna Catharina. Vier jaar later overlijdt op 24 april 1748 een Margaretha Diemels. Hoewel er niet meer dan een datum en een naam in de overlijdensakte vermeld wordt, is het aannemelijk dat het om de oudste dochter van Georgij Lüchters gaat.

Johannes Theodorus (Dirk) Lüchters (1721)

Johannes Theodorus, de oudste zoon, trouwt in 1750 op 29 jarige leeftijd met Anna Margaretha Gosleken (Gosselcken). Zij is afkomstig uit Delecke, kerkgemeente Körbecke. Het huwelijk is in twee trouwregisters terug te vinden. In Körbecke wordt op 4 mei 1750 in het trouwregister vastgelegd, dat Anna Margaretha ontslagen is van de verplichting om in eigen parochie te trouwen. Het huwelijk heeft dan al plaatsgevonden op 28 april in Allagen, de parochie van Johannes Theodorus.
Zij krijgen drie zonen en twee dochters. Het is geen gelukkig begin voor het gezin. Het eerste kind Maria Gertrudis, geboren in 1750, overlijdt al na 7 maanden. Het tweede kind, zoon Johannes Wilhelm Heinrich, geboren in 1752, is vermoedelijk ook op jonge leeftijd gestorven. Want in 1761 wordt zoon Johannes Wilhelm geboren. Zijn doopnamen komen sterk overeen met die van zijn oudere broer. Het gebeurde nogal eens, dat de doopnamen nogmaals gebruikt werden na het overlijden van een eerder kind. Gaudentius, waarvan de de achternaam gespeld is als 'Diemers' (zie fragment uit zijn doopakte in de bovenbalk), werd geboren als derde kind in 1755 en is één van de vier Hollandgangers uit Niederbergheim. Van dochter Maria Elisabeth is niet meer bekend dan haar doopnaam en haar doopdatum in 1758. Tenslotte de eerder genoemde Johannes Wilhelm uit 1761. Hij sluit de rij en behoort naar alle waarschijnlijkheid eveneens tot de groep Hollandgangers uit Niederbergheim.

Ook verder leed bleef dit jonge gezin niet gespaard, want vader Johannes Theodorus overleed al in 1765 op 44 jarige leeftijd. Moeder Anna Margaretha bleef achter met nog drie jonge kinderen, waarvan de oudste, Gaudentius, pas 10 jaar was.

Het is niet bekend of Johannes Theodorus ook kleermaker van beroep is geweest. Maar het is zeker niet ondenkbaar, dat hij dit beroep heeft uitgeoefend. Vroeger was het heel gebruikelijk dat het beroep van vader op zoon werd overgedragen. In dat geval heeft het kleermakersvak in minstens één tak van onze stamboom maar liefst 8 generaties, van 1717 tot 1959, stand gehouden.

Tenslotte blijkt uit het lidmaatschaplijst van St.Johannes Schützenbruderschaft uit Niederbergheim, opgericht in 1749, dat hij vanaf 1754 tot aan zijn dood in 1765 lid is geweest van deze schutterijvereniging.
Van oorsprong was de schutterij een soort burgerwacht, opgericht in de Middeleeuwen, om stad of dorp te 'schutten', te beschermen tegen een aanval en om de orde te handhaven bij oproer of brand. Echter in de loop der tijden verloren de schuterijen door de opkomst van de grote legers hun 'militaire' karakter. Halverwege de 18de eeuw zijn de schutterijverenigingen meer gericht op het bevorderen van de gemeenschapszin in dorp of stad door het organiseren van feestelijke gebeurtenissen. Er is een sterke binding met de kerk. De schutterijverenigingen droegen meestal de naam van een patroonheilige. Ter ere van hun patroonheilige werd eens per jaar de jaarmis gehouden voor hun overleden schutters. Op deze naamdag volgde dan na de mis, de processie naar het kerkhof en een schuttersmaaltijd, het vogelschieten op het toernooiveld (versierde houten vogel boven op een paal). Het koningsschot leverde dan de nieuwe schutterskoning op, waarna het gerstenat tot in de late uurtjes rijkelijk vloeide.
Dit beeld zal in de tijd van Johannes Theodorus bij de St.Johannes Schützenbruder-
schaft niet anders zijn geweest.

Anna Maria Lüchters (1724)

Over Anna Maria is niet meer bekend, dan hetgeen in haar doopakte vermeld staat. Wel overlijdt er op 24 september 1746 een zekere Anna Maria Diemels met de toevoeging dat zij 40 jaar is geworden. Op basis van dit laatste gegeven is het onwaarschijnlijk, dat het hier om dezelfde persoon gaat. Immers Anna Maria, de dochter van Georgij Lüchters, is namelijk geboren in 1724.
Het is meer aannemelijk dat de op 40 jarige leeftijd overleden Anna Maria Diemels dezelfde persoon is als Anna Maria Lüchters, die in 1724 en in 1730 een tweetal onwettige kinderen heeft gekregen. Het is niet duidelijk in welke relatie deze Anna Maria staat met onze stamvader Georgij Lüchters. Is zij mogelijk een jongere zus van hem? En is Johan Dirck Lüchters, afkomstig uit Niederbergheim en in 1730 getuige bij de doop van één van de twee onwettige kinderen, dan een broer? Hopelijk dat er nog nieuwe bronnen worden gevonden, zodat we antwoord krijgen op deze vragen.

Johannes Franciscus Lüchters (1727)

Johannes Franciscus trouwt in 1748 op 21 jarige leeftijd met Elisabeth Brosies. Zij krijgen drie zonen en een dochter. Allen geboren en wonende in Niederbergheim en gedoopt in de ‘St Johannes Baptist’ in Allagen. Hun eerste zoon, Franciscus Winoldus geboren in 1749, en hun tweede zoon, Caspar Joseph geboren in 1757, zorgen in de 18de eeuw voor nageslacht in Niederbergheim en omgeving: de 'Duitse tak' van de familie Diemel. De jongste zoon Johannes Georgius Theodorus (geb. 1760) gaat als Hollandganger omstreeks 1789 zijn oom Frans Otto en neven Gaudentius en Wilhelm achterna en vestigt zich in Zuid-Akendam (huidige Haarlem-Noord) in Holland. Tenslotte hun enige dochter Anna Catharina wordt geboren in 1753 en overlijdt in 1784 op 30 jarige leeftijd.
Ook dit gezin moet het al vroeg stellen zonder vader. Johannes Franciscus overlijdt in 1762 op 35 jarige leeftijd. Moeder Elisabeth blijft achter met vier jonge kinderen tussen de 1 en 13 jaar. Maar na anderhalf jaar, in 1763, hertrouwt zij met Georgie Gosman. In 1781 overlijdt Elisabeth, die in de verschillende doop- en huwelijksakten van haar kinderen ook Gertrud wordt genoemd.

Franciscus Otto Leuchters (1731)

De jongste zoon Franciscus Otto, is de eerste Hollandganger uit Niederbergheim. Hij vestigt zich omstreeks 1756 in Voorhout waar hij trouwt met Jannetje Arisd. van Hees. Op de subsite Hollandgangers wordt Frans Otto, als "suikeroom uit Voorhout", verder beschreven.